สำหรับ SCG คนคือหัวใจขององค์กร ดังนั้น SCG จึงมุ่นมั่นในการพัฒนาคน SCG อยู่เสมอนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทาง SCG เองได้มีการเลือกสรรวิธีการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพนักงาน SCG ที่สุด โดยมีหลากหลายโปรแกรมดังต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

FUNCTIONAL TRAINING
เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตาม Core Competency ที่จำเป็นเพื่อนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิชาชีพการผลิต การส่งเสริมการขาย การตลาดและการขาย การบุคคล การจัดซื้อ การจัดส่ง การบัญชี และคอมพิวเตอร์ แยกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Basic, Intermediate และ Advanced Programs

OVERSEAS EXPANSION PROGRAM
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ประกอบด้วย Effective Business Writing, Conversation, Cross Cultural Management Workshop, Team Building, Negotiation และ Global Leadership การเตรียมความพร้อมเหล่านี้จะจัดขึ้นล่วงหน้า 6 เดือนก่อนเดินทางเพื่อเตรียมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน

BUSINESS MANAGEMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT
พนักงานระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงานระหว่าง 1-2 ปี จะได้เรียนรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจในหลักสูตร Abridge Business Concept (ABC)และเรียนรู้ในเรื่องการรู้จักตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลักสูตร Leadership Development Program (LDP - Leading Yourself)
พนักงานระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป จะได้เรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างลึกซึ้งในหลักสูตร Business Concept Development (BCD) และการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในหลักสูตร Leadership Development Program 2 (Leading the Team)
พนักงานระดับจัดการ ที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป มีหลักสูตรเข้มข้นด้านการจัดการ Management Development Program (MDP) โดยร่วมมือกับ Duke University, University of Pennsylvania เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย Information Resource Management, Leadership and Change, Financial Management and Control, Operational Excellence and Innovation & Entrepreneurship, Strategic Marketing Management และ Strategic Management นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความเป็นผู้นำด้วยหลักสูตร Leadership Development 3 (Facilitative Leadership) ควบคู่กันไป
พนักงานจัดการระดับกลาง มีหลักสูตร Executive Development Program (EDP) โดยความร่วมมือของ Columbia University วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา พนักงานด้าน Leadership, Working through People, Entrepreneurship, Implement Change และ Global Mindset

พนักงานจัดการระดับสูง (Senior Executive) มีหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ที่ Harvard Business School และ Wharton Business School เนื้อหาประกอบด้วย Accounting and Financial Management, Managing Organizational Effectiveness, Marketing Leadership, Business Government & International Economy และ Competitive & Corporate Strategy เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของ พนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม SCG ได้จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงานใหม่ในแต่ละระดับเช่น Thinking Skills for Innovation, Coaching for Innovation Leadership Development Program และ Inno Executive Coaching ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนา SCG Inno Facilitators ในทุกธุรกิจเพื่อให้เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร