ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) - Electronic Technician (Hardware Assembly)

10132 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ, 3 - 6 Years, - พนักงานประจำ

Date: 8-Sep-2021

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

• ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า โดยการปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ตลอดจนบํารุงรักษา เพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน และทําให้อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือได้ รวมถึงสามารถควบคุมงานซ่อมบํารุงของ Contractor ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ซ่อมบำรุงให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน(WI)และได้คุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย - และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนด ข้อกําหนด 
• ปฏิบัติงาน ซ่อมบํารุงทั้ง PREVENTIVE MAINTENANCE, CORRECTIVE MAINTENANCE , งาน Modif และ Service ได้ 
• มีหน้าที่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3