เจ้าหน้าที่ธุรการขายและบริการลูกค้า (Sale Admin & Customer Service) - Nexter Living

10261 - Vocational Degree / ปวช. : Standard, งานบริการลูกค้า, 1 - 3 Years, - พนักงานสัญญาจ้าง

Date: 27-Sep-2021

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - null 

หมายเลขคำขอ: 10261 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานสัญญาจ้าง 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบริการลูกค้า 

Job Summary :

สนับสนุนงานด้านธุรการขายและบริการลูกค้า ประกอบไปด้วยการอัพเดทข้อมูลสาร โปรโมชั่น แนะนำสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook Page และ Line OA จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ติดตามการสถานะการขายและปิดการขาย ประสานงานกับลูกค้าในการชำระเงิน วันส่งมอบอุปกรณ์และสามารถตอบคำถาม-แก้ไขปัญหาการขายเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ออกเอกสารซื้อ (PR/PO) สินค้าเพื่อจำหน่ายและทดสอบ รวมถึงการทำเอกสารสนับสนุนต่างๆภายในทีม

 

Responsibilities:

 • ดูแลช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น อัพเดทโปรโมชั่น, แนะนำการขาย,ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาการขายเบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมขาย ลูกค้ำ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนการขายต่ำงๆ เช่น ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงิน
 • การออกเอกสารซื้อ เช่น ใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO)
 • สนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำเอกสารเบิกจ่าย, บันทึกภายใน และเอกสารอื่นๆ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งที่เป็น Hard copy และ Electronic

 

Qualifications :

 • จบการศึกษาระดับปวช. / ปวส./ ป.ตรี ในสาขาดังต่อไปนี้
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  • สาขาวิชาอื่นๆ หากมีความสามารถตามที่ระบุไว้ สามารถพิจารณาเข้าสัมภาษณ์ได้
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 5 ปี
 • มีใจรักในงานบริการ และยินดีที่จะตอบคำถามลูกค้าอย่างทันท่วงที
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานขายทั้ง B2B และ B2C รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office (Word, Excel, MS Team, SharePoint, Power App) เป็นต้น
 • สามารถสื่อสารเพื่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น แผนกจัดซื้อ, แผนกบัญชี และ แผนกคลังสินค้า เป็นต้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น ทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาเป็นครั้งคราวได้
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีความสนใจด้านเทคโนโลยีสำหรับการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อ: SCGCareer SCGCareer 

อีเมล์: scgcareer@scg.com 

โทรศัพท์: