Production Engineer (IE) - Ratchaburi

10325 - Standard, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, - พนักงานประจำ

Date: 29-Sep-2021

Location: ราชบุรี, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 10325 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

Responsibilities:

  • วิเคราะห์การทำงานในการวางแผนผลิต เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
  • แก้ปัญหาการทำงานของแผนกวางแผนผลิต จัดทำ ดำเนินโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมกำหนดและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพ

Qualifications:

  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ  (G.P.A. > 2.70)
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC > 550)
  • อายุไม่เกิน 30
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิต และการวางแผนการผลิต 
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีใบขับขี่ มีรถยนต์/มอเตอไซค์ ส่วนตัว
  • สามารถปฏิบัติงานประจำ บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (ราชบุรี)

 

ติดต่อ: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์: