Risk Management Assistant Manager

13222 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ, 3 - 6 Years,

Date: 8-Feb-2022

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

• ทำการทดลอง และ/หรือ ทดสอบร่วมมือกับนักวิจัย ตามแผนงานวิจัยที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ทำการทดลอง และ/หรือ การทดสอบ ตามขั้นตอน WI ในแผนงานที่ได้ร่วมจัดทำกับนักวิจัย
• ร่วมมือกับนักวิจัยในการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการ Set up อุปกรณ์ และ/หรือ ทดลองตามแผนงานวิจัยที่กำหนดไว้
• ดูแลวัสดุ อุปกรณ์การทดลองและห้องทดลอง รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ในห้องทดลอง ให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• จดบันทึกผลการทดลองตามเอกสารแนบ และนำเสนอให้นักวิจัย
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา ปิโตรเคมี, เคมีอุตสหกรรม และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3