Data Integration & Advanced Data Analytics Engineer

16466 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 1 - 3 Years,

Date: 10-May-2022

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• Integrate Data จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในรูปแบบของ Reporting/Monitoring Dashboard และ Data Analysis
• บริหารจัดการข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งหมด จัดให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งานได้โดยง่ายดาย อีกทั้ง Support & Service ผู้ใช้งานในหน่วยงานอื่น ๆ ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
• Communicate & Training ผู้ใช้งานในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
• ดูแลระบบและข้อมูล ให้มีเสถียรภาพและปลอดภัยจาก Cyberthreat ต่างๆ

คุณสมบัติ:

• Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, ICT, Data Science, Data Analytics, or related field.
• มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการพัฒนาระบบ IT หรือ Software Application อย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ Digital Technology เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ เช่น Power BI For Business Performance Monitoring
• สามารถปฏิบัติงานที่ CPAC บางซ่อนได้