Color Matching and Formulation Engineer, Chemicals Business

20024 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, 1 - 3 Years,

Date: 7-Sep-2022

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำข้อมูล และแก้ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานภายใน เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัย หลักวิชาการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
 • พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไปตาม แผนระยะกลางและแผนประจำปีของบริษัท โดยการประมวลและแปรความต้องการของลูกค้าและตลาดเป้าหมายให้ ครบถ้วนของสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ เป็นสมบัติสำคัญที่ครบถ้วนของสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างสรรค์ รวมทั้งปลอดภัยและไม่มี ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
 • ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปในเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่องค์กร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนด้านคุณภาพจากลูกค้า
 • ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดทางด้านการผลิตที่เกี่ยวเนื่องจากสูตรของผลิตภัณฑ์
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering),เคมีเทคโนโลยี (Chemical Technology), วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยระดับป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.70 และในระดับป.โทไม่ต่ำกว่า 3.30
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550)
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Production ของโรงปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีวคามสามารถคิดวิเคราห์แลพแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้