Customs Formality and Delivery Officer(SCG Chemicals Pub Co., Ltd.)

Standard, งานจัดหา, - พนักงานประจำ

Date: 9-Sep-2022

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

 1. ติดตามการตอบรับคำสั่งซื้อ และ การส่งมอบสินค้าและบริการ เป็นไปตวมระยะเวลาที่กำหนด shipping coordinator
 2. ติดตามขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ เอกสารการขออนุญาตนำเข้าสินค้า ให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นหน้าที่งาน เอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าโดย สามารถลดหย่อนภาษีได้อย่างเหมาะสุม และถูกต้องตามกฎหมาย
 3.  ติดตามความถูกต้องของเอกสารการเดินพิธีการ การนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการส่งมอบสินค้าให้ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง    และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดตามการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย กรณีสินค้าแตกเสียหายจากการขนส่ง
 5. ติดตามการจัดเก็บเอกสารการนำเข้า-ส่งออกฝั่งๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการค้นหา
 6. แจ้งชำระหนี้ค่าสินค้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ติดตามการตอบรับคำสั่งซื้อ และ การส่งมอบสินค้ำและบริการจ้างผู้ขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนดไว้.
 2. ประสานงาน เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำด่านศุลกากรในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และขอคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ  ในกรณีที่มีการตรวจพบประเด็น ข้อสงสัยหรือ ข้อโต้แย้งจากเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินพิธีการศุลกากรใดๆ
 3. ประสานงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กรณี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าจริง สำหรับสินค้าต้องกำกัดและสินค้าอันตราย

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษา ระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์
 • สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
 • มีประสบการด้านงานพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้าได้ และทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย