พนักงานทดสอบ (ผู้ช่วยนักวิจัย) - Saraburi

20124 - High Vocational Degree / ปวส. : Above Graduate, งานวิจัยและพัฒนา, 1 - 3 Years,

Date: 14-Sep-2022

Location: สระบุรี, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างประเภทต่างๆ ทั้งด้วยวิธี Wet Chemical Analysis และการใช้เครื่องมือ (Instrumental Analysis)
  • ดูแล บำรุงรักษา ทวนสอบ เครื่องมืออุปกรณ์ของห้อง Lab เคมี
  • ร่วมประเมินความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบรายการต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานในระบบ ISO/IEC 17025
  • ทำงานทดลองใหม่ๆ ที่นอกเหนืองานประจำ เช่น งานวิเคราะห์ทดสอบที่สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ งานวิเคราะห์รองรับมาตรฐานใหม่ๆ เป็นต้น
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเช็ค Stock สารเคมี, การตรวจรับวัสดุสิ้นเปลือง, งานจัดการ Waste เป็นต้น

คุณสมบัติ:

  • วุฒิปวส.เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ปิโตรเคมี, เคมีสิ่งทอ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ
  • สามารถประจำการที่จ.สระบุรีได้