Business Value Creation - Rayong Base (Nawaplastic) , Chemicals Business

20863 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, อื่นๆ (โปรดระบุ), 1 - 3 Years,

Date: 7-Mar-2023

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 20863 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: อื่นๆ (โปรดระบุ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • Update ข้อมูลใน ERP ให้ถูกต้องตามการออกสินค้าใหม่ และพัฒนาสินค้าปัจจุบัน
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานตลอดทั้ง Chain 
 • บริหารงานโครงการร่วมกับผู้เกียวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ 
 • ประสานงานผู้เกี่ยวข้องให้เกิดการใช้งาน Software อย่างถูกต้อง 
 • ประสานงานกับ Vendor เพื่อพัฒนาต่อยอดการใช้งาน ERP

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขา Engineer ,  Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • จบการศึกษาในรดับปริญญาตรี G.P.A  2.70 ขึ้นไป 
 • มีความสามารถในการเขียน Code / SQL 
 • มีความรู้ด้านการเขียนแบบ อ่านแบบผลิตภัณฑ์ 
 • หากมีประสบการณ์เรื่อง การใช้ ERP software จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้

 

ติดต่อ: Wirakarn Karwichai 

อีเมล์: WIRAKARK@SCG.COM 

โทรศัพท์: