Production Engineer (EE), Kamphaeng Phet

20874 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, 0 - 1 Years,

Date: 14-Mar-2023

Location: กำแพงเพชร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 20874 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

เนื้องานโดยย่อ:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควบคุม วางแผนกระบวนการพิมพ์ ต้นทุน ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการพิมพ์เพื่อให้สินค้าถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ดูแลโครงการด้านระบบไฟฟ้าของโรงงานเพื่อยกระดับและลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
 • ติดตามและประสานงานการรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงาน เช่น ISO9001, 14001, 45001, GMP เป็นต้น
 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะที่สูงขึ้น
 • เข้าร่วมกิจกรรมข่วยเพิ่มผลผลิตตามนโยบายของบริษัทฯ
 • บริหารงานตามระบบต่างๆที่บริษัทกำหนด (TQM, TPM, ISO, GMP, BRC-IOP, PL LAW, BCMS)
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(G.P.A. > 2.70)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC > 550)
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า การวางวงจรการจ่ายไฟ
 • มีความสามารถในการตัดสินใจและสามารถวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาต่างๆได้
 • Open & Challenge มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ (โรงงานกำแพงเพชร)
 • มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถยนต์หรือมอเตอไซค์ส่วนตัว

 

ติดต่อ: Yamonporn Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์: