ผู้จัดการแผนกขาย (ธุรกิจการค้า-Trading) , SCG Affiliate Company ( A.I. Technology )

21224 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานพัฒนาธุรกิจ, 6 - 9 Years,

Date: 23-May-2023

Location: ปทุมธานี, ประเทศไทย

Description:

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ดำเนินการธุรกิจของแผนกขาย(ธุรกิจการค้า-Trading)
  • กำหนด วางแผน สร้างกลยุทธ์การขายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
  • ควบคุมดูแลทีมงาน สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
  • ประชุม ติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
  • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  • วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การบริหารงานการตลาดหรืองานขายตั้งแต่ระดับหัวหน้า ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาดขายงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีไหวพริบและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีภาวะความเป็นผู้นำ