Technology Operation Engineer (SCG Distribution)

21227 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, อื่นๆ (โปรดระบุ), 0 - 1 Years,

Date: 25-May-2023

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 21227 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: อื่นๆ (โปรดระบุ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. Clould Engineer

 • กำหนดกลยุทธ์ บริหาร และ ดูแลการใช้งานระบบ cloud ของบริษัท รวมถึงการต่อรองให้ความต้องการของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอยู่ในงบประมาณที่วางไว้ 
 • ทำหน้าที่วิเคราะห์ว่าจะใช้ผู้ให้บริการ Cloud รายไหน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบธุรกิจของบริษัทมากที่สุด 
 • ออกแบบระบบ Cloud ของบริษัท และจัดการระบบ Cloud Service , Optimize การใช้งาน และควบคุมค่าใช้จ่าย
 • ประสานงานกับผู้ให้บริการภายนอกที่ทำหน้าที่ดูแล cloud ของบริษัทให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง , มี Sercurity ที่เหมาะสมตาม SCG policy 

 

2.System Engineer

 • ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลโครงการ และดูแลระบบ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.7 )
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้งและบริหารระบบ IT Infrastructure
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud technology, OSI model, TCP/IP model, Operating System เช่น UNIX, Linux, Windows Server 
 • และ Database เช่น MS SQL, Postgres, MySQL
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับ cloud, IT Infrastructure, Virtualization และ Containerization เช่น  Vmware และ Containerization เช่น Kubernetes
 • หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Google Cloud

 

ติดต่อ: Wirakarn Karwichai 

อีเมล์: WIRAKARK@SCG.COM 

โทรศัพท์: