Compound & Functional Material Production Engineer-TPE (Rayong Based) , Chemicals Business

21840 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, 1 - 3 Years,

Date: 9-Nov-2023

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 21840 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 

 • จัดทำและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต พร้อมทั้งศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
 • จัดทำรายงาน Monthly Report, Performance Report, Monitoring Report, Abnormal Report , KPIs Report และวิเคราะห์ รายงานผลและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 • ติดตามและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฏความปลอดภัยของบริษัท
 • จัดทำ Abnormal Report แล้วหาสาเหตุ , วิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา Industrial Engineer, Chemical Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำปริญญาตรี 2.70 และปริญญาโท 3.30 ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี TOEIC ขั้นต่ำ 550
 • หากมีความรู้และประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ , ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ดี, มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้

 

ติดต่อ: Nitipon Komai 

อีเมล์: NITIPOKO@SCG.COM 

โทรศัพท์: