Accountant - SCG Experience Co., Ltd. - CBM

22027 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานบัญชี, 1 - 3 Years,

Date: 31-Jan-2024

Location: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด - CBM 

หมายเลขคำขอ: 22027 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานบัญชี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบเอกสารและการคำนวณ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
 • ปิดรายการเจ้าหนี้ประจำเดือนและประจำปี และจัดทำเอกสารทางบัญชีและภาษีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
 • ติดตามรายการคงค้างบัญชี เช่น Bank Reconciliaition, GR/IR, AR/AP Aging
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น รายงานค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบงบประมาณ
 • บริหารเงินสด และประสานงานธนาคารเพื่อชำระเงินเจ้าหนี้
 • ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การปฎิบัติงานทางด้านบัญชีและภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี 
 • ความรู้ทางด้านวิเคราะห์ทางการเงิน
 • ความรู้ด้านงาน Operation พื้นฐานทางบัญชี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ
 • ทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 • สามารถปฏิบัติงานประจำ บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)

 

ติดต่อ: SCGCareer SCGCareer 

อีเมล์: scgcareer@scg.com 

โทรศัพท์: