Production Engineer - Thai MMA (Rayong Based), Chemicals Business

22053 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, 1 - 3 Years,

Date: 8-Feb-2024

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด - Chemicals 

หมายเลขคำขอ: 22053 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำ Operation Weekly Report และ วางแผนและประสานงานเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน area ที่รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาหน่วยผลิต ในการดำเนินการผลิตประจำวัน หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต  วิเคราะห์ เสนอวิธีการ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) ในกระบวนการผลิต
 • เป็นผู้สอนหรือให้คำแนะนำในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เบื้องต้น (Equipment Operation & Inspection) 
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้ไปตามระบบบริหารคุณภาพ  เป็นผู้ทบทวนเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ติดตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามค่าควบคุมที่กำหนดไว้ เมื่อผลิตภัณฑ์เกิด Off-spec ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • พัฒนาทักษะความความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ ประเมินและวัดผลระดับทักษะความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ (เช่น JTA, JCC)
 • รับผิดชอบและดูแลระบบการทำงานให้ปลอดภัย (Safe Work Practices) และทำหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานหรือระบบความปลอดภัยของโรงงาน
 • เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของการซ่อมบำรุงรักษา และการติดตั้งเครื่องจักรและเตรียมการ วางแผนและให้คำปรึกษาในงานซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงาน (Turnaround)

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering),เคมีเทคโนโลยี (Chemical Technology) หรือ วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering)
 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำปริญญาตรี 2.70 ขึ้นไป และปริญญาโทเกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป
 • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 550 คะแนน
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้าน Production ของโรงปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีวคามสามารถคิดวิเคราห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดระยองได้

ติดต่อ: Wirakarn Karwichai 

อีเมล์: WIRAKARK@SCG.COM 

โทรศัพท์: