Loading Officer

Standard, งานโลจิสติกส์, - พนักงานประจำ

Date: 16-Nov-2020

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

• จ่ายสินค้า วางแผนรถส่งสินค้าในประเทศ ต้องรับผิดชอบต่ออาชัวอนามัน และความปลอดภัยของตนเอง และผู้ร่วมงานโดยถือว่างานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงตามสายงานบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• จ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าตามตารางการขนส่งประจำวัน
• วางแผนรถส่งสินค้าในประเทศ  จัดรถรับส่งสินค้าตาม ORDER ที่การตลาดรับมา
• บันทึกปริมาณการจ่ายสินค้าและนำส่งส่วนการตลาด
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฏระเบียบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยเคร่งครัด

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา เคมีอุตสหกรรม และเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
• • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้