พนักงานควบคุมคณภาพ (Chemicals -Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited)

High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, Non-Experience, - พนักงานประจำ

Date: 16-Nov-2020

Location: ระยอง, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

• ทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
• ดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตามแผนที่กำหนด
• ดำเนินกิจกรรม 5 ส.,Safety และ Suggestion ฯลฯ ตามนโยบายของบริษัท
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาในระดับ ปวส. สาขา เคมีอุตสหกรรม , ปิโตรเคมี , ไฟฟ้ากำลัง และเครื่องมือวัดและควบคุม
• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
• สำหรับผู้สมัครชายทุกคนต้องพ้นภาระทางทหาร หรือ สำเร็จ รด.ปี 3
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้