Occupational Health and Safety Officer - Kanchanaburi

9762 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานชีวอนามัยและความปลอดภัย, 0 - 1 Years, - พนักงานประจำ

Date: 18-Aug-2021

Location: กาญจนบุรี, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 9762 

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ 

ฟังก์ชั่นงาน: งานชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Long Description

Responsibilities:
 

  • พัฒนาระบบจัดการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ
  • ใช้มาตรการทางการจัดการ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการบ่งชี้ ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการ
  • สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการลดความเสี่ยงในกระบวนการ
  • รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยต่อหัวหน้างานและผู้บริหารของบริษัท

 

Qualifications:
 

  • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ตรี G.P.A. > 2.70 โท G.P.A. > 3.30)
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC > 550)
  • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงความคิดเห็น
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ วังศาลา กาญจนบุรี 

 

ติดต่อ: Phakyadar เพชร Taychamanoon 

อีเมล์: PHAKYADS@SCG.COM 

โทรศัพท์: