ที่ปรึกษางานประเมินราคา วุฒิปวส. - BOQ (สัญญาจ้าง) 1

9861 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานสถาปนิก, 1 - 3 Years, - พนักงานสัญญาจ้าง

Date: 20-Aug-2021

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

เนื้องานโดยย่อ:

ถอดแบบแปลนการออกแบบบ้าน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนราคาในการก่อสร้างโดยคำนวณปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้างและงานโครงการ
• คำนวณปริมาณงาน ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลัก เพื่อใช้ในการประเมินราคา
• คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา
• รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเสนอราคา และส่งราคาตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ supplier เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการประเมินราคา
• มีส่วนช่วยรับผิดชอบการวางแผนงานโครงการ โดยการ
- ประมาณราคาต้นทุนของโครงการ โดยใช้ข้อมูลจากการคำนวณต้นทุนในใบเสนอราคา
- ต่อรอง supplier เพื่อช่วยทำให้ต้นทุนของโครงการต่ำ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• จบวุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ การก่อสร้าง
• มีประสบการณ์ถอดแบบงานบ้านพักอาศัยหรืองานแนวราบ อย่างน้อย 6 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
• หากสามารถใช้โปรแกรม เขียนแบบ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ