Career Camp

โครงการ Career Camp เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจากโครงการ Career Roadshow เพื่อเข้าร่วมงานกับ 3 ธุรกิจหลักของ SCG นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านโครงการ Career Camp ของ SCG
จะได้รับประสบการณ์และทักษะต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นชีวิตการทำงานในอนาคต

Upcoming Camp

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1

นัดหมาย

มกราคม - มิถุนายน

นัดหมายและขอเอกสารเพิ่มเติมทางโทรศัพท์และอีเมล โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจ

2

คัดเลือก

มกราคม - มิถุนายน

นิสิต นักศึกษาที่ถูกคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ Career Camp เป็นเวลา 1-2 วันแล้วแต่บริษัทกำหนด โดยผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทำ Test, Group Activity, Career Counselling และสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์ Final Interview

3

ประกาศผล

มกราคม - มิถุนายน

ประกาศผลสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วม Career Camp ทั้งหมดทางอีเมล โดยทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับทางโทรศัพท์เฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น เพื่อนัดหมายตรวจร่างกายและกำหนดวันเริ่มงาน