Career Roadshow

โครงการ Career Roadshow เปิดรับสมัครและคัดเลือก นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมทำงานกับ SCG

Upcoming Roadshow

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1

สมัครผ่านบูธ

สิงหาคม – ธันวาคม

ผ่านบูธ SCG ในงาน Career Roadshow ที่มหาวิทยาลัย หรือ http://career.scg.com

2

สัมภาษณ์เบื้องต้น

สิงหาคม – ธันวาคม

บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจ และทำการนัดหมายผ่านทาง SMS และ E-Mail เพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านระบบ Video Interview

3

เตรียมความพร้อม

สิงหาคม – ธันวาคม

นิสิต นักศึกษาควรเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงานไว้เบื้องต้นเช่น Resume, Transcript, ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) เป็นต้น