Career Showcase

Career Showcase เป็นกิจกรรมที่ SCG จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพต่างๆ เพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของ SCG ให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Career Showcase จะได้รับโอกาสในการทำความรู้จักภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SCG โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ เงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนแนวทางการดูแลพนักงานของ SCG, สิทธิ์ส่วนลดค่าทดสอบภาษาอังกฤษ, รวมถึงเปิดกาสในการพบกับหัวหน้างานโดยตรง เพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ประสบการณ์ทำงาน ความคาดหวัง และเนื้องานในความรับผิดชอบกับหัวหน้างานโดยตรง ก่อนเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรอบสุดท้ายต่อไป

Upcoming showcase

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

1

ลงทะเบียน

ติดตามข่าวสารและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ SCG Career https://career.scg.com

2

คัดเลือกผู้สมัคร

SCG คัดเลือกและติดต่อผู้สมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

3

Career Showcase

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Career Showcase กับ SCG

4

ประกาศผลสัมภาษณ์เบื้องต้น

SCG จะแจ้งผลสัมภาษณ์เบื้องต้น นัดหมายและจัดสรรผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์รอบfinal

5

ร่วมงานกับ SCG

SCG แจ้งผลสัมภาษณ์รอบ finalและผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมงานกับ SCG