FAQs

1 หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมงานกับ SCG

สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ SCG : career.scg.com หรือFacebook Page: SCG Careers
เบื้องต้นบริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการศึกษาในวุฒิปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.7, ปริญญาโทเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 3.3 จากคะแนนเต็ม 4.0

หากผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาหากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไป SCG จะรับพิจารณาเป็นรายกรณี

2 หลังจากสมัครงานกับ SCG ไปแล้ว แต่ยังไม่รับการเรียกให้ไปสัมภาษณ์ หรือติดต่อกลับ

มีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักจะมาจากการผู้สมัครสมัครเข้ามาในตำแหน่งนั้นจำนวนมาก recruiter จะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะของตำแหน่งงานนั้นเข้ากระบวนการสัมภาษณ์ก่อนนะคะ

ทางกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ทางrecruiter จะติดต่อผู้สมัครกลับไป และเนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กระบวนการในการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดจึงอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งงานที่สนใจได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง และเพื่อประโยชน์สูงสุด ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลประสบการณ์ทำงานหรือแนบเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ประกอบการคัดเลือกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

3 การรับพนักงานจากสถาบันต่าง ๆ เข้าทำงาน ไม่ได้จำกัดเฉพาะสถาบันที่มีชื่อเสียง

SCG เปิดรับนิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากทุกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นหลัก

4 การขอเปลี่ยน ย้ายหน่วยงาน กรณีที่ได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งที่ไม่ชอบ

SCG มีระบบ Career Click ซึ่งเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาจากหน่วยงานอื่นภายในบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง

5 โอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ ที่ท้าทาย ไม่ต้องทำงานแบบเดิม ๆ ที่ซ้ำซากจำเจ

SCG มีการวาง Career Path ให้พนักงานทุกคนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องโดยระบบคณะกรรมการ Training & Development เพิ่ม Knowledge & Skills ให้พนักงานในแต่ละสายงานและสายวิชาชีพอย่างเหมาะสม และยังมีนโยบายเรื่อง Job Rotation โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 ปีขึ้นอยู่กับ Performance ของพนักงานแต่ละคน

6 การเติบโตในวิชาชีพในบริษัท มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือมีระบบเส้นสาย

SCG ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ จึงมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานโดยระบบคณะกรรมการซึ่งมาจากหลากหลายวิชาชีพ / หน่วยงาน เพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส

7 เวลาทำงานของบริษัท

เวลาทำงานปกติของบริษัท คือ 7.30-16.30 น. แต่ SCG ก็เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานแบบ Flexi Time หรือมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น โดยปรับเวลาการทำงานให้เข้ากับลักษณะการทำงานของหน่วยงาน และ Lifestyle ของแต่ละคน

8 ฐานเงินเดือน และมาตรฐานการให้เงินเดือน

SCG มีการสำรวจค่าจ้างประจำปี เพื่อให้นโยบายค่าจ้างของบริษัทเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน

9 การทำงานล่วงเวลา มี O.T. หรือไม่

SCG มีนโยบายการให้ O.T. สำหรับพนักงานวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี แต่สำหรับพนักงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปจะไม่มี O.T. ยกเว้นการเข้ามาทำงานในวันหยุดซึ่งพนักงานจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขของบริษัท

10 บริษัทมี Facilities หรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work Life Balance ของ Gen Y อย่างไร

• SCG มีการทำงานแบบ Flexi Time หรือเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเวลาการทำงานให้เข้ากับ Lifestyle ของแต่ละคน
• SCG ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ จึงได้จัดสถานที่ออกกำลังกายให้พนักงานได้ใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ที่สำนักงานใหญ่ บางซื่อ มี Health Center, สนามเทนนิส,
คอร์ทแบดมินตัน รวมทั้งยังมีการจัดคอร์สโยคะ, คอร์สแอโรบิค, เทรนเนอร์ที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย และอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับพนักงานอีกด้วย
• SCG มีสวัสดิการดูแลพนักงานเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ สถานพยาบาล Health Center ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงาน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมาตรวจรักษา อีกทั้งยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี หรือการส่งเสริมให้พนักงานได้บริจาคโลหิตด้วย
• SCG มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน คู่สมรส บุตรและบิดามารดาของพนักงาน
• SCG ส่งเสริมให้พนักงานรวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมเพื่อสุขภาพ กีฬา นันทนาการ โดยเปิดโอกาสให้เลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย ได้แก่ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมโบว์ลิ่ง ชมรมว่ายน้ำ ชมรมท่องเที่ยว ชมรมพัฒนาจิตใจ ชมรมค่ายอาสา และอื่น ๆ
• SCG ส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมทำกิจกรรม CSR กับบริษัท เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ หรือการเป็นจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี เพื่อส่งเสริมความเป็นคนเก่งและคนดีให้กับพนักงานควบคู่กัน

11 ระบบ Training ที่ SCG มีอะไรบ้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

SCG มีนโยบายและหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย และเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน ตั้งแต่หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรด้านวิชาชีพ ด้านธุรกิจ ด้าน Leadership และหลักสูตรการจัดการทั่วไป รวมไปถึงหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง

12 SCG รับคนในสาย Digital / Technology ตำแหน่งไหนบ้าง และคนแบบไหนที่เอสซีจีสนใจ

SCG เปิดกว้างสำหรับคนที่มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่อง Digital / Technology ที่มี Passion อยากจะทำสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวไปพร้อมองค์กร สำหรับตำแหน่งงานสาย Digital / Technology สามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ SCG: career.scg.com หรือ Facebook Page: SCG Careers

13 เอสซีจียังเปิดรับคนสายวิชาชีพอื่นๆ อยู่หรือรับแต่คนในสาย Digital / Technology

เอสซีจียังคงเปิดรับตำแหน่งงานอื่นๆ ตามความต้องการของธุรกิจตามปกติ โดยสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ SCG: career.scg.com หรือ Facebook Page: SCG Careers

14 การเตรียมบุคลากรรับเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ และ 4.0 SCG มีการ Recruit คนจากต่างประเทศหรือไม่ ในการพัฒนานวัตกรรมของ SCG

• มุ่งให้ความสำคัญกับการเปิดกว้างสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก (Open Innovation) ในเชิงของ Deep Technology นวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง และ Digital Technology ผ่านการตั้งบริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital หรือ CVC ภายใต้ชื่อ “AddVentures”เพื่อให้เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เร็วและดียิ่งกว่า และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น
• SCG เชื่อมั่นในคุณค่าของคน จึงมุ่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมของพนักงานทั้งในและต่างประเทศทั้งสิ้นกว่า 54,000 คน ให้สามารถเร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยดำเนินการผ่านการสร้างวัฒนธรรมของคนองค์กร และการลงทุนพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
• การเปิดรับความร่วมมือด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลกับทั่วโลก ก่อให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการต่อยอดเชิงนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย
• จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีทักษะในหลาย ๆ ด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเป็น Solution Provider ที่สามารถตอบความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน และตอบโจทย์การขยายธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้น
• สรรหาพนักงานต่างชาติที่มีศักยภาพด้านต่างๆ ระดับโลกจากหลากหลายประเทศ เช่น นอร์เวย์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ในการทำงานร่วมกับพนักงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถ สนับสนุนธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
• ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง เช่น การพัฒนาระบบ Automation & Robotics ในกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุง จนสามารถให้บริการกับลูกค้าระดับนานาชาติ เช่น เนเธอร์แลนด์ การพัฒนาระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า หรือใช้ IoT กับระบบตรวจสอบสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
• โครงการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับพนักงานภายใน (Internal Startup) เพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพให้มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการเพื่อสร้าง New Business Model สำหรับ SCG ในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการบ่มเพาะให้ Startup เหล่านี้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

15 การผลิตบุคลากรด้านนี้ในประเทศเพียงพอหรือไม่ คุณภาพได้หรือไม่ และ SCG ผลิตบุคลากรเองอย่างไร ร่วมกับสถาบันภายนอกผลิตบุคลากรหรือไม่

จากทิศทางธุรกิจ SCG กำลังปรับเปลี่ยนไปด้านบริการมากขึ้น โดยมีการนำดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้บุคลากรที่มีทักษะใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้ยังมีไม่เพียงพอ SCG จึงกำหนดกลยุทธ์ Workforce Planning เป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) Build
a. Reskill ได้แก่ พัฒนาหลักสูตรด้าน Technology, Digital, Robotic และ Automation รวมถึงด้าน Services, Retail ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกจากนี้ ยังจัดหลักสูตรสำหรับพนักงานระดับจัดการ ให้มีความรู้สมัยใหม่เพิ่มขึ้น เช่น Block Chain โดยเน้นเรื่อง Global Mindset ด้วย
b. ส่งพนักงานที่เป็นนักเรียนทุน ไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ยังมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อกลับมาพัฒนาธุรกิจในอนาคต ทั้งด้าน MBA, Technical และ Specialist
c. สร้างหลักสูตร Business Excellent through Services Transformation (BEST) เพื่อพัฒนาผู้บริหารในงาน Services และ Solutions ให้มีความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตลอดจนและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ
d. นำรูปแบบการเรียนรู้แบบ Digital Learning ทดแทนการเรียนแบบ Classroom เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้เร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว
2) Buy : รับผู้มีประสบการณ์ (Mid- career) เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 40% เพื่อสามารถตอบโจทย์ธุรกิจในอนาคต และเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของงาน Recruitment จาก Career Camp เป็น Career Showcase เป็นต้น
3) Borrow : เนื่องจากการ Recruit หรือพัฒนาพนักงานได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจำนวนและคุณภาพเป็นไปได้ยาก SCG จึงสร้างความร่วมมือ (Collaboration) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Oxford, DukeCE, ซึ่งจะทำให้ SCG มีกำลังพลที่ไม่ใช่พนักงานประจำที่มีความสามารถช่วยผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

16 สิทธิการสอบ TOEIC

ผู้สมัครที่ได้เป็นshortlist candidate และได้รับการconfirmสิทธิส่วนลดTOEICจากSCGแล้ว สามารถโทรจองรอบการสอบโดยตรงกับศูนย์ TOEICซึ่งส่วนลด TOEIC จาก SCG นั้นผู้สมัครสามารถใช้สอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้สมัครสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งสอบของศูนย์ TOEIC โดยจองในนาม SCG

ผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรประชาชนในวันไปสอบ (สิทธินี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้) และสามารถรับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ TOEIC ผลการสอบ TOEIC สามารถใช้สมัครงานกับบริษัทชั้นนำอื่นๆได้ด้วย
โดยผู้สมัครสามารถใบคะแนนยื่นกับที่อื่นได้ แต่หากทางบริษัทอื่นต้องการตรวจสอบคะแนนกับทางศูนย์สอบ ทางศูนย์สอบไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

17 ถ้าไม่มีผล TOEIC หรือ ผลระดับความสามารถทางด้านภาษา ผู้สมัครสามารถสมัครงานที่ SCG ได้หรือไม่

สามารถกรอกใบสมัครได้ แต่โดยปกติแล้ว SCG จะขอให้แสดงผลคะแนนก่อนเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้หากคุณสมบัติของผู้สมัครเหมาะสมและได้รับ email ยืนยันการสมัครงานจาก SCG ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการไปสอบ TOEIC โดยคะแนน TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 550 สำหรับตำแหน่งที่ต้องการพนักงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หากมีคะแนนของสถาบันอื่นๆ ได้เช่น TOEFL หรือ IELTS สามารถยื่นได้เช่นกัน

18 ในกรณีที่เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรี ไม่ถึง 2.7 แต่ ปริญญาโท เกรดถึง 3.3 สมัครได้หรือไม่

บริษัทจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย ทั้งระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท หากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงทั้งตรีและโท บริษัทจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป

19 SCG มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์กับ SCG สมัครเข้ามาอีกครั้งได้หรือไม่

สามารถสมัครเข้ามาได้ แต่หากสมัครเข้ามาในตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยงานเดิมบริษัทจะต้องพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ของครั้งที่แล้ว หากเป็นการรอเปรียบเทียบก็ยังสามารถสัมภาษณ์ในหน่วยงานเดิมได้อยู่ แต่หากเป็นกรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ทาง recruiter จะทำการmatchกับตำแหน่งงานอื่นใน SCG ต่อไป

20 สามารถสมัครงานได้มากกว่า 1 ตำแหน่งหรือไม่

สามารถสมัครตำแหน่งที่ผู้สมัครสนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

21 จะทราบได้อย่างไรว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว application status จะขึ้นเป็น 100% และผู้สมัครจะได้รับ email ยืนยันการสมัครงาน

22 กรอกใบสมัครออนไลน์ทำอย่างไร

เมื่อเข้ามาในเว็บไซด์ ให้ผู้สมัครค้นหาและเลือกตำแหน่งงานที่สนใจหรือมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยขอให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงาน ได้แก่ 1.Resume 2.ใบแสดงระดับความสามารถทางภาษา 3.ผลการศึกษา 4.รูปถ่าย เพื่ออัพโหลดเข้าระบบ หลังจากนั้นกรอกข้อมูลของผู้สมัครในแบบฟอร์มให้ครบทุกคำถาม โดยจะใช้เวลาในการกรอกใบสมัครประมาณ 30-45 นาที

23 สถานะ In reveiw หมายความว่าอย่างไร

สถานะ In review หมายถึง ทาง HR กำลังอ่าน Profile ของผู้สมัครอยู่

24 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงานมีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงานเบื้องต้นมีดังนี้ 1.Resume 2.ใบแสดงระดับความสามารถทางภาษา 3.ผลการศึกษา 4.รูปถ่าย ใช้เพื่ออัพโหลดเข้าระบบ หากผู้สมัครได้รับการจัดจ้าง บริษัทจะขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ก่อนเริ่มงาน

1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Excellent Internship Program มีอะไรบ้าง?

SCG เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.ย. จนถึง พ.ย. ของทุกปี โดยผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปิดรับทั้งนักศึกษาไทย และอาเซียน
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
3. เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 4 หรือ 5 ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
4. สนใจฝึกงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การตลาด และบริหารทรัพยากรบุคคล

2 กำหนดการของโครงการเป็นอย่างไร?

- เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ช่วง กลางเดือนพฤศจิกายน
- สอบข้อเขียน ช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายน
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ช่วง กลางเดือนธันวาคม
- สอบสัมภาษณ์ ช่วง กลางเดือนมกราคม
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ช่วง เดือนกุมภาพันธ์

3 ลักษณะการสอบคัดเลือก SCG Excellent Internship Program เป็นอย่างไร?

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย และใช้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งข้อสอบเป็น 2 ชุด ดังนี้
1. วัดความรู้ทางวิชาชีพ แบ่งเป็น
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฯ (สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา)
- ความรู้เชิงประยุกต์ด้านการบริหารจัดการ (สำหรับบัญชี การตลาด บริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ)
2. วัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยจัดทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ และศูนย์สอบภูมิภาค

4 ระยะเวลาในการฝึกงานคือช่วงไหน นานเท่าไร?

การฝึกงานจะจัดช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ประมาณ 2 เดือนครึ่ง

5 อยากทราบว่าถ้ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จะยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่?

SCG Excellent Internship Program เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 เท่านั้น

6 สอบและประกาศผลอย่างไร?

ผ่านทางเว็บไซต์ https://career.scg.com โดยแจ้งในเรื่องต่างๆดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปี
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปประมาณ ปลายเดือนมกราคม ของทุกปี
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

7 โครงการ SCG Excellent Internship Program แตกต่างจากโครงการฝึกงานอื่นๆ อย่างไร

โครงการ SCG Excellent Internship Program แตกต่างจากการฝึกงานทั่วไปๆ ดังนี้
1. เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง และส่งเสริมแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่น้องๆ เพื่อให้น้องๆ ที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้ว ยังเป็นคนดีของสังคมด้วย
2. ในการฝึกงาน มีการมอบหมายพี่เลี้ยงระดับจัดการ คอยสอนงาน ให้คำแนะนำน้องๆ แบบตัวต่อตัว เพื่อให้น้องเรียนรู้การทำงานได้อย่างเต็มที่
3. น้องๆ มีโอกาสได้นำเสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์ และชิงรางวัล Innovative Suggestion Award
4. น้องๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การประกอบธุรกิจด้วยตนเองกับเพื่อนๆ จากต่างสาขาแบบ Teamwork ในกิจกรรม Business Game (เกมธุรกิจจำลอง) และชิงรางวัล Business Game Award
5. โอกาสในการเดินทางดูงานบริษัทร่วมทุน SCG ที่ต่างประเทศ หากได้รับรางวัล Innovative Suggestion Award หรือ Business Game Award เพื่อเปิดโลกประสบการณ์

8 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการฝึกงานมีอะไรบ้าง

- เบี้ยเลี้ยง 500 บาท / วัน
- ที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด, หรือน้องๆจากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่เข้ามาฝึกงานบางซื่อ)
- สถานพยาบาล (ภายในบริษัท)
- ประกันอุบัติหมู่ (รายละ 400,000 บาท)
- ศูนย์กีฬา, ฟิตเนส ของบริษัทฯ
- ส่วนลดใช้สำหรับการสอบ TOEIC (700 บาท)
- ใบรับรองการฝึกงาน

9 เปิดรับสมัครสาขา / คณะอะไรบ้าง?

สำหรับโครงการนี้ เปิดรับน้องๆ ที่สนใจเข้าฝึกงานใน 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) การบัญชี การตลาด และบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับน้องที่เรียนในคณะ / สาขาอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่สนใจฝึกงานในวิชาชีพดังกล่าวก็สามารถสมัครได้ อาทิ เรียนเศรษฐศาสตร์ สามารถฝึกงานในสายวิชาชีพการตลาด หรือ รัฐศาสตร์ สามารถฝึกงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

10 สมัครโครงการนี้จะได้ฝึกงานที่บริษัทไหน?

สำหรับสถานที่ฝึกงานจะได้ฝึกงานในกลุ่มบริษัทของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ SCG Packaging, SCG Chemicals, SCG Cement Building Materials เป็นต้น