Search Jobs

Work with SCG

การขาย และ การตลาด

Apply now
วิศวกร

Apply now
งานด้านวิจัย และ ทรัพย์สินทางปัญญา

Apply now
การสื่อสาร โฆษณา และ ภาพลักษณ์

Apply now

SCG Career Roadshow

เป็นการสรรหาพนักงาน โดยการจัด Career Roadshow เดินสายประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของเอสซีจี ให้แก่นิสิต/นักศึกษาได้รับรู้ อีกทั้งเป็นการรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมโครงการ SCG Career Roadshow สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและโทชั้นปีสุดท้าย ตลอดจนโครงการจะทำให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ดีๆ มากมายที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตการทำงาน และยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีอันเป็นประโยชน์ก่อนการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอีกด้วย

SCG Internship

เอสซีจีเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทุกสถาบันการศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับเรา ทั้งในโครงการฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน และโครงการ สหกิจศึกษา(ช่วงเปิดภาคเรียน) โดยในตลอดยะเวลาของการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษา จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากการฝึกจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังจะได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ถูกปลูกฝังแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล เพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานจะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและดีแก่ประเทศชาติต่อไป

Life at SCG

เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี พ.ศ.2558 อุดมการณ์ 4 ประการที่หล่อหลอมความเป็น SCG People จากรุ่นสู่รุ่น