Search Jobs

Together
at
SCG

JOIN OUR TEAM
การขาย และ การตลาด

Apply now
วิศวกร

Apply now
ดิจิทัล และ ไอที

Apply now
การสื่อสาร โฆษณา และ ภาพลักษณ์

Apply now

Career Events

01

CAREER ROADSHOW
find out more >>

02

Career Camp
find out more >>

03

Career showcase
find out more >>
Apply Career Roadshow

Internship program

SCG เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทุกสถาบันการศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับเรา ทั้งในโครงการฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน และโครงการ สหกิจศึกษา(ช่วงเปิดภาคเรียน) โดยในตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษา จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากการฝึกจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังจะได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ถูกปลูกฝังแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล เพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานจะได้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและดีแก่ประเทศชาติต่อไป

Life @ SCG

เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี พ.ศ.2558 อุดมการณ์ 4 ประการที่หล่อหลอมความเป็น SCG People จากรุ่นสู่รุ่น