SCG CO-Operative
Education Program

สหกิจศึกษา หรือโคออป (Co-Op) เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างความรู้ที่ใช้ในห้องเรียนกับการทำงานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยรูปแบบทั่วไปคือการให้นักศึกษาไปทำงานจริงในระหว่างภาคเรียนการศึกษาขณะเดียวกันก็มีการให้คะแนนและมีหน่วยกิตให้โดยจะแตกต่างกับการฝึกงานที่นักศึกษาจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปทำงานจุดมุ่งหมายของสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถได้ทดลองประสบการณ์ทำงานจริง และได้มีการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษาเพื่อพร้อมจะทำงานได้

  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา / ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานสหกิจศึกษากับเอสซีจี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70

  เกณฑ์การคัดเลือก

 • คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่กรอกใบสมัคร)
 • กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เอสซีจี มีความต้องการรับ นิสิต / นักศึกษาฝึกงาน ณ ขณะนั้น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกตามความเหมาะสมและอัตราที่เปิดรับในปีนั้นๆ)
 • สอบสัมภาษณ์ โดยผู้บริหาร

  Program duration

  ภาคเรียนที่ 1

 • เปิดรับสมัคร: มกราคม - เมษายน
 • สอบสัมภาษณ์ / คัดเลือก: พฤษภาคม
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: พฤษภาคม
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: สิงหาคม - ธันวาคม

  ภาคเรียนที่ 2

 • เปิดรับสมัคร: กรกฎาคม - กันยายน
 • สอบสัมภาษณ์ / คัดเลือก: ตุลาคม
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: ตุลาคม
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: มกราคม – พฤษภาคม