ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเข้าโครงการ SCG Excellent Internship Program #17 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฝึกงานได้ที่นี่

(ผู้ผ่านเข้าโครงการทุกคนจะได้รับข้อมูลนัดหมายทางโทรศัพท์และEmailต่อไป)

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรักผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

program activities

ORIENTATION

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

ระยะเวลา: 3 วัน

TEAM SYNERGY

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

BUSINESS CONCEPT

อบรมความรู้พื้อนฐานทางธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นฐานและความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนจะเริ่มปฏิบัติฝึกงานจริง

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆของเครือฯเพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 2 เดือน

CSR ACTIVITIES

ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

ระยะเวลา: 1 วัน

  คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ

 • นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับเอสซีจี
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

  เกณฑ์การคัดเลือก

 • คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป
 • สอบข้อเขียน แบ่งเป็น ความรู้ทางด้านวิชาชีพ และภาษาอังกฤษ
 • สถานที่สอบ แบ่งเป็นศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆ กทม., ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ สอบสัมภาษณ์ โดยผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ

  ระยะเวลาโครงการ

 • ระยะเวลาสมัคร: 25 กันยายน
 • สอบข้อเขียน: 25 พฤศจิกายน 2560
 • สอบสัมภาษณ์: 9 - 20 มกราคม 2561
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: กุมภาพันธ์ 2561
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: 30 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2561

SCG EXCELLENT INTERNSHIP PROGRAM รุ่นที่ 16