FAQs

1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Excellent Internship Program มีอะไรบ้าง?

SCG เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.ย. จนถึง พ.ย. ของทุกปี โดยผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปิดรับทั้งนักศึกษาไทย และอาเซียน
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
3. เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 4 หรือ 5 ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
4. สนใจฝึกงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การตลาด และบริหารทรัพยากรบุคคล

2 กำหนดการของโครงการเป็นอย่างไร?

- เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ช่วง กลางเดือนพฤศจิกายน
- สอบข้อเขียน ช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายน
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ช่วง กลางเดือนธันวาคม
- สอบสัมภาษณ์ ช่วง กลางเดือนมกราคม
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ช่วง เดือนกุมภาพันธ์

3 ลักษณะการสอบคัดเลือก SCG Excellent Internship Program เป็นอย่างไร?

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย และใช้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยแบ่งข้อสอบเป็น 2 ชุด ดังนี้
1. วัดความรู้ทางวิชาชีพ แบ่งเป็น
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฯ (สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา)
- ความรู้เชิงประยุกต์ด้านการบริหารจัดการ (สำหรับบัญชี การตลาด บริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ฯลฯ)
2. วัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยจัดทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ และศูนย์สอบภูมิภาค

4 ระยะเวลาในการฝึกงานคือช่วงไหน นานเท่าไร?

การฝึกงานจะจัดช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ประมาณ 2 เดือนครึ่ง

5 อยากทราบว่าถ้ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จะยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่?

SCG Excellent Internship Program เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 เท่านั้น

6 สอบและประกาศผลอย่างไร?

ผ่านทางเว็บไซต์ https://career.scg.com โดยแจ้งในเรื่องต่างๆดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปี
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต่อไปประมาณ ปลายเดือนมกราคม ของทุกปี
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

7 โครงการ SCG Excellent Internship Program แตกต่างจากโครงการฝึกงานอื่นๆ อย่างไร

โครงการ SCG Excellent Internship Program แตกต่างจากการฝึกงานทั่วไปๆ ดังนี้
1. เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง และส่งเสริมแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาลให้แก่น้องๆ เพื่อให้น้องๆ ที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้ว ยังเป็นคนดีของสังคมด้วย
2. ในการฝึกงาน มีการมอบหมายพี่เลี้ยงระดับจัดการ คอยสอนงาน ให้คำแนะนำน้องๆ แบบตัวต่อตัว เพื่อให้น้องเรียนรู้การทำงานได้อย่างเต็มที่
3. น้องๆ มีโอกาสได้นำเสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์ และชิงรางวัล Innovative Suggestion Award
4. น้องๆ มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การประกอบธุรกิจด้วยตนเองกับเพื่อนๆ จากต่างสาขาแบบ Teamwork ในกิจกรรม Business Game (เกมธุรกิจจำลอง) และชิงรางวัล Business Game Award
5. โอกาสในการเดินทางดูงานบริษัทร่วมทุน SCG ที่ต่างประเทศ หากได้รับรางวัล Innovative Suggestion Award หรือ Business Game Award เพื่อเปิดโลกประสบการณ์

8 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการฝึกงานมีอะไรบ้าง

- เบี้ยเลี้ยง 500 บาท / วัน
- ที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด, หรือน้องๆจากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่เข้ามาฝึกงานบางซื่อ)
- สถานพยาบาล (ภายในบริษัท)
- ประกันอุบัติหมู่ (รายละ 400,000 บาท)
- ศูนย์กีฬา, ฟิตเนส ของบริษัทฯ
- ส่วนลดใช้สำหรับการสอบ TOEIC (700 บาท)
- ใบรับรองการฝึกงาน

9 เปิดรับสมัครสาขา / คณะอะไรบ้าง?

สำหรับโครงการนี้ เปิดรับน้องๆ ที่สนใจเข้าฝึกงานใน 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) การบัญชี การตลาด และบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับน้องที่เรียนในคณะ / สาขาอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่สนใจฝึกงานในวิชาชีพดังกล่าวก็สามารถสมัครได้ อาทิ เรียนเศรษฐศาสตร์ สามารถฝึกงานในสายวิชาชีพการตลาด หรือ รัฐศาสตร์ สามารถฝึกงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

10 สมัครโครงการนี้จะได้ฝึกงานที่บริษัทไหน?

สำหรับสถานที่ฝึกงานจะได้ฝึกงานในกลุ่มบริษัทของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ SCG Packaging, SCG Chemicals, SCG Cement Building Materials เป็นต้น

1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SCG Co-Operative Education Program มีอะไรบ้าง?

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (แล้วแต่ข้อกำหนดของสถาบัน)
2. เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 4, 5 หรือ 6 ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป
3. สนใจฝึกงานในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การตลาด และบริหารทรัพยากรบุคคล

2 กำหนดการของโครงการเป็นอย่างไร?

ภาคเรียนที่ 1
เปิดรับสมัคร: 10 มกราคม – 10 เมษายน
สอบสัมภาษณ์ / คัดเลือก: 10 - 20 พฤษภาคม
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: 31 พฤษภาคม
ระยะเวลาการฝึกงาน: สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2
เปิดรับสมัคร: 10 สิงหาคม – 10 ตุลาคม
สอบสัมภาษณ์ / คัดเลือก: 10 - 31 ตุลาคม
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: 31 ตุลาคม
ระยะเวลาการฝึกงาน: มกราคม - พฤษภาคม

3 ลักษณะการคัดเลือก SCG Co-Operative Education Program เป็นอย่างไร?

คัดเลือกจากสาขาที่ผู้สมัครเรียนอยู่ให้ตรงกับความต้องการรับในช่วงนั้นๆ จากนั้นจะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภายในบริษัทฯ (หรือใช้การสัมภาษณ์ Video call สำหรับผู้สมัครที่อยู่ห่างไกล)

4 ระยะเวลาในการฝึกงานคือช่วงไหน นานเท่าไร?

การฝึกงานจะจัดช่วงเปิดเทอมทั้ง 2 ภาค (แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละสถาบัน) มีระยะเวลารวมประมาณ 4 เดือน โดยภาคเรียนที่ 1 คือ สิงหาคม – ธันวาคม และภาคเรียนที 2 คือ มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี

5 อยากทราบว่าถ้าสถาบันการศึกษา มีระยะเวลาให้ออกสหกิจฯ ไม่ตรงกับระยะเวลาโครงการของบริษัทฯ จะยังสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่?

หากระยะเวลาดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากกำหนดการของบริษัทฯ ทั้งช่วงต้นและปลายโครงการฯ ไม่เกิน 15 วัน ก็สามารถอนุโลมได้ตามความจำเป็น แต่หากเกินกว่านี้บริษัทไม่สามารถรับเข้าฝึกงานได้

6 สอบและประกาศผลอย่างไร?

ผ่านทางเว็บไซต์ www.scg.co.th/jobs โดยแจ้งในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

7 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการฝึกงานมีอะไรบ้าง?

- เบี้ยเลี้ยง 500 บาท / วัน
- ที่พักและค่าเดินทาง (กรณีปฎิบัติงานต่างจังหวัด, หรือน้องๆจากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดที่เข้ามาฝึกงานบางซื่อ)
- สถานพยาบาล (ภายในบริษัท)
- ประกันอุบัติหมู่ (รายละ 400,000 บาท)
- ศูนย์กีฬา, ฟิตเนส ของบริษัทฯ
- ส่วนลดใช้สำหรับการสอบ TOEIC (700 บาท)
- ใบรับรองการฝึกงาน

8 เปิดรับสมัครสาขา / คณะอะไรบ้าง?

สำหรับโครงการนี้ เปิดรับน้องๆ ที่สนใจเข้าฝึกงานใน 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) การบัญชี การตลาด และบริหารทรัพยากรบุคคล
สำหรับน้องที่เรียนในคณะ / สาขาอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่สนใจฝึกงานในวิชาชีพดังกล่าวก็สามารถสมัครได้ อาทิ เรียนเศรษฐศาสตร์ สามารถฝึกงานในสายวิชาชีพการตลาด หรือ รัฐศาสตร์ สามารถฝึกงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

9 สมัครโครงการนี้จะได้ฝึกงานที่บริษัทไหน?

สำหรับสถานที่ฝึกงานจะได้ฝึกงานในกลุ่มบริษัทของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ SCG Packaging, SCG Chemicals, SCG Cement Building Materials เป็นต้น