OPEN & Challenge

เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี พ.ศ.2558

อุดมการณ์ 4 ประการที่หล่อหลอมความเป็น SCG People จากรุ่นสู่รุ่น :
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

OPEN & CHALLENGE

Open คือ การเปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ให้เกียรติ ใฝ่รู้ ร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการทำงาน กล้ายอมรับข้อผิดพลาด ของตน Challenge คือ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จ กล้าคิด นอกกรอบ ท้าทายตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

การดูแลพนักงาน
เอสซีจีเชื่อว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด” จึงเลือกเฟ้นคนดีและคนเก่งเข้ามาทำงานและดูแลพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน ด้านการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน วัฒนธรรมการทำงานแบบพี่น้อง เน้นบรรยากาศ การทำงานเป็นทีม โดยใช้วิธีการหล่อหลอมพฤติกรรมการ ทำงานจากรุ่นพี่ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) กำหนดให้พนักงานรุ่นพี่ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรให้กับน้องใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

Functional Training

เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตาม Core Competency ที่จำเป็นเพื่อนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิชาชีพการผลิต การส่งเสริมการขาย การตลาดและการขาย การบุคคล การจัดซื้อ การจัดส่ง การบัญชี และคอมพิวเตอร์ แยกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Basic, Intermediate และ Advance Programs

Overseas Expansion Program

หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ประกอบด้วย Effective Business Writing, Conversation, Cross Cultural Management Workshop, Team Building, Negotiation และ Global Leadership การเตรียมความพร้อมเหล่านี้จะจัดขึ้นล่วงหน้า 6 เดือนก่อนเดินทางเพื่อเตรียมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่จะไปปฏิบัติงาน

Valued Innovation & Scholarship Program

หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์สามารถหาแนวทางและกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Thunderbolt Thinking, Generating Ideas with Mind Mapping, Analytical Skill for Problem Solving และ Decision Making

รวมไปถึงการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเฉพาะทาง (Technical Scholarship) และทางด้านบริหารธุรกิจ (MBA Scholarship) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 275 คน โดยกำหนดให้เรียนเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ University of Pennsylvania, Harvard University, Stanford University, University of Chicago, Northwestern University หรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป อาทิ The European Institute of Business Administration (INSEAD), London Business School, International Institute for Management Development (IMD) และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาทิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับพนักงานที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบรูณ์ และมีระยะเวลางานกับ SCG ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยนับถึงวันที่ 1 กันยายน ที่สมัครขอรับทุน และมีเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

Business Management and Leadership Development

พนักงานระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงานระหว่าง 1-2 ปี จะได้เรียนรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจในหลักสูตร Abridge Business Concept (ABC)และเรียนรู้ในเรื่องการรู้จักตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลักสูตร Leadership Development Program (LDP - Leading Yourself)

พนักงานระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป จะได้เรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างลึกซึ้งในหลักสูตร Business Concept Development (BCD) และการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในหลักสูตร Leadership Development Program 2 (Leading the Team)

พนักงานระดับจัดการ ที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป มีหลักสูตรเข้มข้นด้านการจัดการ Management Development Program (MDP) โดยร่วมมือกับ Duke University, University of Pennsylvania เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย Information Resource Management, Leadership and Change, Financial Management and Control, Operational Excellence and Innovation & Entrepreneurship, Strategic Marketing Management และ Strategic Management นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความเป็นผู้นำด้วยหลักสูตร Leadership Development 3 (Facilitative Leadership) ควบคู่กันไป

พนักงานจัดการระดับกลาง มีหลักสูตร Executive Development Program (EDP) โดยความร่วมมือของ Columbia University วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา พนักงานด้าน Leadership, Working through People, Entrepreneurship, Implement Change และ Global Mindset

พนักงานจัดการระดับสูง (Senior Executive) มีหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ที่ Harvard Business School และ Wharton Business School เนื้อหาประกอบด้วย Accounting and Financial Management, Managing Organizational Effectiveness, Marketing Leadership, Business Government & International Economy และ Competitive & Corporate Strategy ใช้เวลา 5 สัปดาห์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

"การได้เป็นนักเรียนทุน ทำให้ได้มุมมองที่แตกต่างของเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากกว่าร้อยประเทศทั่วโลก เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง ความหลากหลายของธุรกิจและวัฒนธรรม ทำให้เราเข้าใจ และสามารถนำมาพัฒนาใช้กับงานของเราได้"

- ต้อม สาธิน ภู่วโรดม -

Assistant to President & CEO, The Siam Cement PLC. นักเรียนทุน Harvard Business School, USA

"หลังจากไปเรียน สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือ ทำให้เรามองโลกในมุมของคนอื่นมากขึ้น ปรับ Mindset ให้รับฟังคนอื่นมากขึ้น เวลาทำงานจะมองจากต่างมุม ซึ่งทำให้ช่วยแก้ปัญหาได้ดีขึ้น"

- นิ้ม จิตติมา เกียรติสุนธร -

Senior Marketing Executive, SCG Performance Chemicals Co., Ltd. นักเรียนทุน Columbia Business School, USA

"การได้ทุนจากบริษัท ทำให้เราได้เรียน ทำกิจกรรม และแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนได้เต็มที่ ถ้าเราอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบริษัทก็ช่วยสนับสนุนตลอด และยังส่งเราไปดูงานที่ประเทศอื่นๆ ในขณะที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยค่ะ"

- แจน ชาลิสา เทียนโพธิ์สุวรรณ์ -

Assistant Manager, Central Portfolio Management & Marketing, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. นักเรียนทุน Cranfield University, The United Kingdom

"ที่ SCG มีทุนให้หลากหลายมาก บริษัทให้สิ่งที่เรียกว่า Global Opportunity ที่ไม่ได้มีแค่ในอเมริกาหรืออังกฤษ ทุนของ SCG ยังมีทั้งในเอเชีย ยุโรปและอินเดีย ให้เราได้มีโอกาสในการเลือกได้เต็มที่ค่ะ"

- อิ๋ว พิชญา เศรษฐลิขิต -

Assistant Business Development Manager, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. นักเรียนทุน Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong

"สำหรับใครที่ชอบทำอะไรใหม่ๆ หรือชอบความท้าท้าย อยากริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ SCG เป็นบริษัทที่ให้โอกาสพร้อมกับความท้าทายในหลายๆ ตำแหน่งงาน แน่นอนครับ"

- แน่น ภูมิพงษ์ ตันเจริญผล -

Digital Fund Assistant Manager, SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. นักเรียนทุน Columbia Business School, USA

ด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของ พนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม เอสซีจีได้จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงานใหม่ในแต่ละระดับเช่น Thinking Skills for Innovation, Coaching for Innovation Leadership Development Program และ Inno Executive Coaching ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนา SCG Inno Facilitators ในทุกธุรกิจเพื่อให้เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร

ด้านกิจกรรมพนักงาน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มี สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแล สุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) การจัดตั้งสภากิจกรรมพนักงาน (SCG Employee Club) เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมต่างๆ นอกเวลางาน เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเอง และทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีชมรมกิจกรรมพนักงาน อาทิ ชมรมวิ่ง ชมรมพัฒนา จิตเพื่อสุขภาพ และการจัดให้มีศูนย์กีฬา เพื่อให้พนักงาน ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

เอสซีจีมีนโยบายการจ่ายค่าผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปีสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้อง กับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan ) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

เอสซีจีมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและมุ่งปลูกจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณของเอสจีที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงาน อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เอสซีจียังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่เป็น มาตรฐานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน เอสซีจีตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาโดยถือว่า เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้ เอสซีจีมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนด ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

เอสซีจีมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ