พนักงานคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า SCG จึงได้เน้นปลูกฝังคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพนักงานคือ OPEN & CHALLENGE
เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 หลักการ Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของ SCG พ.ศ. 2558

อุดมการณ์ 4 ประการที่หล่อหลอมความเป็น SCG People จากรุ่นสู่รุ่น :
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

OPEN & CHALLENGE
Open คือ การเปิดใจ ตั้งใจรับฟัง ให้เกียรติ ใฝ่รู้ ร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการทำงาน กล้ายอมรับข้อผิดพลาด ของตน Challenge คือ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จ กล้าคิด นอกกรอบ ท้าทายตนเอง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ mailto:data.privacy@scg.com