โครงการ International Career Roadshow เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่ศึกษาในต่างประเทศเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานและฝึกงานกับ SCG โดยสามารถติดตาม Event ได้ทาง Website, LinkedIn : SCG และ Facebook : SCG Careers

- ผู้สมัครงาน
  • นักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ทุกชั้นปี และทุกสาขาวิชา
- ผู้สมัครฝึกงาน
  • นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ป.ตรี ถึง ป.เอก ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.70, ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30 สำหรับปริญญาเอก จะพิจารณาจากผลงานวิจัย
  • Website, LinkedIn : SCG และ Facebook : SCG Careers
1
สมัครผ่านบูธ

ผ่านบูธ SCG ในงาน Career Roadshow ที่มหาวิทยาลัย หรือ LINE : @SCGCareers

2
สัมภาษณ์เบื้องต้น

บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจ และทำการนัดหมายผ่านทาง SMS และ E-Mail เพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านระบบ Video Interview
3
เตรียมความพร้อม

นิสิต/นักศึกษาควรเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงานไว้เบื้องต้นเช่น Resume, Transcript, ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) เป็นต้น