เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คน SCG หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ SCG และเป็นคน Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของ SCG อุดมการณ์ 4 ประการที่หล่อหลอมความเป็น SCG People จากรุ่นสู่รุ่น

อ่านบทความ LIFE AT SCG »

SCG People
พนักงานคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า

Scholarship
ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร SCG จึงจัดให้มีทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Benefit
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานอย่างทั่วถึง

Learning & Development
SCG ได้พัฒนาวิธีเสริมศักยภาพพนักงานในรูปแบบที่ทันสมัย และหลากหลายโปรแกรมเพื่อให้เหมาะกับพนักงาน SCG ที่สุด

SCG Lifestyle
ความสุขในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ SCG จัดให้มีมุมนั่งทำงานในแบบ Collaborative area รวมทั้งคาเฟ่ให้นั่งพักผ่อน คุยงานในบรรยากาศสบายๆ

Engineering

สมัคร

Accounting, Internal Audit

สมัคร

Architect and Designer

สมัคร

Communication, Advertising & Branding

สมัคร

Digital and IT

สมัคร

Finance, Business Analyst and Planning

สมัคร

HR, Legal, Audit and Administration

สมัคร

R&D, Science, and Specialist

สมัคร

Safety and Environment

สมัคร

Sales, Marketing and Customer Services

สมัคร

Logistics, Supply Chain, Procurement and Warehouse

สมัคร

เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม »