เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 • 1. Excellent Internship Program (EIP) : ฝึกงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business
 • 2. Co-operative Education Program (Co-op หรือ สหกิจศึกษา)
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business
 • EIP คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ
 • สหกิจศึกษา คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ
 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ (เฉพาะ EIP)
 • สอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหารของ SCG
 • ระยะเวลาสมัคร: ตุลาคม 2565 (EIP) / ตุลาคม-ธันวาคม 2565 (สหกิจ เทอม 1) / กรกฎาคม-กันยายน 2566 (สหกิจ เทอม 2)
 • Online test: พฤศจิกายน (เฉพาะ EIP)
 • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์: มกราคม 2566 (EIP) / กุมภาพันธ์ 2566 (สหกิจ เทอม 1) / กันยายน 2566 (สหกิจ เทอม 2)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: มกราคม 2566 (EIP) / กุมภาพันธ์ 2566 (สหกิจ เทอม 1) / กันยายน 2566 (สหกิจ เทอม 2)
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: พิจารณาจากช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและความต้องการของหน่วยงาน
 • กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ระยะเวลา: 1 เดือน

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

Farewell

ร่วมค้นหาและออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเอง และสร้าง Passion เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

IGNITE YOUR PASSION PROJECT

เพิ่มเทคนิคในการทำงานแบบใหม่ด้วย Design thinking และพัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบ Project-BASED รวมไปถึงนำเสนองานแบบ Pitching

ระยะเวลา: 4 วัน

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ระยะเวลา: 1 เดือน

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

Farewell

ร่วมค้นหาและออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเอง และสร้าง Passion เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ระยะเวลา: 1 เดือน

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

Farewell

ร่วมค้นหาและออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเอง และสร้าง Passion เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

IGNITE YOUR PASSION PROJECT

เพิ่มเทคนิคในการทำงานแบบใหม่ด้วย Design thinking และพัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบ Project-BASED รวมไปถึงนำเสนองานแบบ Pitching

ระยะเวลา: 4 วัน