เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึก เรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่ง และดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 • 1. Excellent Internship Program (EIP) : ฝึกงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business
 • 2. Co-operative Education Program (Co-op หรือ สหกิจศึกษา)
 • นิสิต/นักศึกษาไทย ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจฝึกงานกับ SCG
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70
 • การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business
 • EIP คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ
 • สหกิจศึกษา คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป ในสาขาที่เป็นความต้องการของธุรกิจ
 • ทำแบบทดสอบออนไลน์ (เฉพาะ EIP)
 • สอบสัมภาษณ์โดยผู้บริหารของ SCG
 • ระยะเวลาสมัคร: ตุลาคม 2566(EIP) / ตุลาคม-ธันวาคม 2566 (สหกิจ เทอม 1) / กรกฎาคม-สิงหาคม 2567 (สหกิจ เทอม 2)
 • Online test: 17 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน (EIP), 8-19 มกราคม (COOP S1)
 • สอบสัมภาษณ์: 11 ธันวาคม 2566 - 26 มกราคม 2567 (EIP) / 19 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 (สหกิจ เทอม 1) / สิงหาคม - กันยาน 2567 (สหกิจ เทอม 2)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ: ภายใน 31 มกราคม 2566 (EIP) / ภายใน 1 มีนาคม 2566 (สหกิจ เทอม 1) / กันยายน 2566 (สหกิจ เทอม 2)
 • ระยะเวลาการฝึกงาน: พิจารณาจากช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและความต้องการของหน่วยงาน
 • กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ระยะเวลา: 1 เดือน

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

Farewell

ร่วมค้นหาและออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเอง และสร้าง Passion เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

IGNITE YOUR PASSION PROJECT

เพิ่มเทคนิคในการทำงานแบบใหม่ด้วย Design thinking และพัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบ Project-BASED รวมไปถึงนำเสนองานแบบ Pitching

ระยะเวลา: 4 วัน

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ระยะเวลา: 1 เดือน

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

Farewell

ร่วมค้นหาและออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเอง และสร้าง Passion เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

ORIENTATION

ชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SCG (BUSINESS CONCEPT) พร้อมทั้งกิจกรรม TEAM SYNERGY เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมโครงการฯ

FACTORY VISIT

เยี่ยมชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิตในหน้างานจริง และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ระยะเวลา: 1 เดือน

INTERNSHIP

ฝึกงานจริงกับบริษัทต่างๆ ของเครือฯ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริง

ระยะเวลา: 1 เดือนครึ่ง

Farewell

ร่วมค้นหาและออกแบบชีวิตในอนาคตของตัวเอง และสร้าง Passion เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

IGNITE YOUR PASSION PROJECT

เพิ่มเทคนิคในการทำงานแบบใหม่ด้วย Design thinking และพัฒนาทักษะการทำงานในรูปแบบ Project-BASED รวมไปถึงนำเสนองานแบบ Pitching

ระยะเวลา: 4 วัน