โครงการ Career Roadshow เปิดรับสมัครและคัดเลือก นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี GPA.2.70 ขึ้นไป, ปริญญาโท GPA.3.30 ขึ้นไป และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมทำงานกับ SCG โดยสามารถติดตาม Event ได้ทาง Website และ Facebook : SCG Careers

- ผู้สมัครงาน
  • นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ป.ตรี, ป.โท ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.70, ปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.30
  • Website และ Facebook : SCG Careers
1
สมัครผ่านบูธ

ผ่านบูธ SCG ในงาน Career Roadshow ที่มหาวิทยาลัย หรือ LINE : @SCGCareers

2
สัมภาษณ์เบื้องต้น

บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของธุรกิจ และทำการนัดหมายผ่านทาง SMS และ E-Mail เพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านระบบ Video Interview
3
เตรียมความพร้อม

นิสิต/นักศึกษาควรเตรียมเอกสารสำหรับสมัครงานไว้เบื้องต้นเช่น Resume, Transcript, ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) เป็นต้น