อยากสร้าง Innovation ดี ๆ ก็ต้องดีตั้งแต่สถานที่ทำงาน!

ที่ SCG ได้นำแนวคิด Happy Workplace เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการทำงาน สร้าง Passion และ Innovative Idea ของพนักงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Green Building ที่ส่งเสริมการใช้งานพลังงานสะอาด รถ Shuttle Bus รับ-ส่งในพื้นที่สำนักงานใหญ่ รวมทั้งโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียนภายในสำนักงาน หรือ Health Center ที่เป็นทั้งคลินิก และ Fitness Center แบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพของพนักงาน

เพื่อให้สมกับการเป็น Happy Workplace SCG ได้มีการนำเทคโนโลยีด้าน Digital เข้ามาปรับใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำ Mobile Application “Employee Connect” หรือ “SCG Careers” ให้พนักงานสามารถจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวพนักงานเองและบริษัทได้ง่ายขึ้นผ่าน Smartphone อีกทั้งยังมีการนำระบบ QR Payment มาใช้สำหรับชำระค่าบริการภายในบริษัท นับเป็นการส่งเสริม Cashless Society อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ภายใน SCG บางซื่อยังได้จัดทำ Co-working Space ไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีม ให้สมกับเป็น Happy Workplace ที่สมบูรณ์แบบ

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลที่เอสซีจี (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจีตามงบการเงินรวม) เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือติดต่อที่ mailto:data.privacy@scg.com