Account Executive - Healthcare Products

21822 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Above Graduate, งานขาย, 3 - 6 Years,

Date: 2-Nov-2023

Location: กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Description:

บริษัทสังกัด - หน่วยธุรกิจ: บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - Packaging 

หมายเลขคำขอ: 21822 

ประเภทการจ้างงาน: Permanent 

ฟังก์ชั่นงาน: งานขาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Key influencers ใน Value Chain ของอุตสาหกรรม Healthcare  เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่าย โรงพยาบาล แพทย์ เป็นต้น 
 • ประสานงานกับทีม Export Deltalab ในการผลักดันการขายสินค้า Deltalab ให้ลูกค้าเป้าหมาย
 • ศึกษากฎระเบียบ และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare products รวมถึงขั้นตอนการนำเข้า การจัดจำหน่าย
 • กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ใน Segmentation ที่เป็นเป้าหมาย สำหรับการกระจายสินค้า Healthcare products ตามช่องทางการขาย และพัฒนาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับสินค้า Spartan
 • เป็นผู้ประสานงานนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ตามระเบียบของประเทศ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น Innovation and Product Development Center, SCG Chemicals เพื่อหาโอกาสสำหรับพัฒนาสินค้าใหม่ๆ   โดยใช้ Facility ภายในทีม Consumer and Performance Packaging

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์,  เคมีเทคนิค, ชีวเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมหรือจุลชีววิทยา  (G.P.A. > 2.70)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEIC > 550) หากมีทักษะภาษาสเปนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องแลป และ กฏหมายการนำเข้าสินค้าทางการแพทย์
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาด การหาลูกค้าใหม่ และเปิดการขาย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี  มีทักษะการวิเคราะห์ และมีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการขาย การเจรจาต่อรอง และมี Service mind สูง
 • มีความกระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีใบขับขี่ ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าในจังหวัดอื่นๆ หรือต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ติดต่อ: Yamonporn ออม Jaipetch 

อีเมล์: YAMONPOJ@SCG.COM 

โทรศัพท์: