208 Results Found
Showing 16 - 30 of 208 jobs
Pages:
Date Post Job Title Work Location Job Function
27-Jul-2021

Technician Services (SCG CBM)

9265 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานบริการเทคนิค, 1 - 3 Years, - พนักงานสัญญาจ้าง

ปทุมธานี, ประเทศไทย งานบริการเทคนิค
27-Jul-2021

HRM Officer (Nexter Living)

9266 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานทรัพยากรบุคคล, 1 - 3 Years, - พนักงานสัญญาจ้าง

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย งานทรัพยากรบุคคล
22-Jul-2021

Sales Executive/Engineer, Chemicals Business

9263 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานบริการเทคนิค, 0 - 1 Years, - พนักงานประจำ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย งานบริการเทคนิค
21-Jul-2021

Civil Engineer - CPAC BKK

9262 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, 3 Years Above, - พนักงานประจำ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต
19-Jul-2021

พนักงานบริหารข้อร้องเรียน (CPAC)

9183 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานบริการลูกค้า, - พนักงานสัญญาจ้าง

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย งานบริการลูกค้า
19-Jul-2021

Admin บัญชี (Nexter Living)

9223 - High Vocational Degree / ปวส. : Standard, งานบริหารงานทั่วไป, - พนักงานสัญญาจ้าง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย งานบริหารงานทั่วไป
19-Jul-2021

Project Sales Executive (Bangkok), Nawaplastic

9222 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานขาย, 1 - 3 Years, - พนักงานประจำ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย งานขาย
19-Jul-2021

Procurement Manager (Rayong), Nawaplastic

9221 - Standard, งานขาย, - พนักงานประจำ

ระยอง, ประเทศไทย งานขาย
19-Jul-2021

Field Operator (Chemicals-Rayong Olefins Co., LTD.)

Standard, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, - พนักงานประจำ

ระยอง, ประเทศไทย งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต
16-Jul-2021

Field Operator

Standard, งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต, - พนักงานประจำ

ระยอง, ประเทศไทย งานวิศวกรการผลิต และกระบวนการผลิต
15-Jul-2021

Senior HR Business Partner, Chemicals Business (Rayong) 1

9121 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานทรัพยากรบุคคล, 3 Years Above, - พนักงานประจำ

ระยอง, ประเทศไทย งานทรัพยากรบุคคล
15-Jul-2021

Data Engineer - CCS Business

9124 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 3 Years Above, - พนักงานประจำ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
14-Jul-2021

Assistant HR Services Manager, Chemicals Business (Bangkok)

9122 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานทรัพยากรบุคคล, 3 Years Above, - พนักงานประจำ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย งานทรัพยากรบุคคล
14-Jul-2021

Sales & Marketing Executive (Electric Vehicle) - SCG International

9123 - Standard, งานขาย, - พนักงานประจำ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประเทศไทย งานขาย
14-Jul-2021

Senior HR Business Partner, Chemicals Business (Rayong)

9101 - Bachelor's Degree / ปริญญาตรี : Standard, งานทรัพยากรบุคคล, 3 Years Above, - พนักงานประจำ

ระยอง, ประเทศไทย งานทรัพยากรบุคคล
Pages: